grote zilverreiger

Vogels kijken in het Volgerland
Bij Ouddorp ligt een duingebied met een kronkelende kreek en weilanden. Je ziet er weidevogels en in de rietkragen van de kreek hoor en zie je een aantal rietvogels. In het struweel maak je vervolgens kennis met weer heel andere soorten. Kortom, een gevarieerde vogelrijkdom dus in het Volgerland. Het Volgerland ligt trouwens pal tegen het strand aan. Bij laag water kun je op de zandplaten voor de kust zeehonden zien liggen. Een einde verderop ligt de Brouwersdam, een andere hotspot onder vogelaars. In de winter althans. In de zomer zie je er tussen de badgasten maar weinig vogels. Maar nu terug naar vogels kijken in het Volgerland.

In de weilanden zie je vogels als kievit, grutto, tureluur, scholekster, veldleeuwerik en gele kwikstaart. In de kreek foerageren lepelaars en slobeenden. In de winter kun je in het Volgerland goudplevier, bonte strandloper, zwarte ruiter, groenpootruiter en andere steltlopers zien. En natuurlijk de rotgans die in grote aantallen op de kop van Goeree-Overflakkee overwintert.

In de rietkragen broeden rietzanger, bosrietzanger, kleine karekiet en baardmannetje. Ook wordt soms een roerdomp gezien. In het struweel hoor en zie je soorten als koekoek, grote bonte specht, spotvogel, braamsluiper, grasmus, kneu en putter. Roofvogels zie je er ook: in het voorjaar jaagt de bruine kiekendief in het Volgerland. Buizerd, sperwer, torenvalk, smelleken en slechtvalk jagen er ook. De laatste twee zie je vrijwel uitsluitend buiten het broedseizoen.

De Kop van Goeree-Overflakkee is in het najaar een goede plek om de voor- en najaarstrek te volgen. Allerlei soorten zangvogels trekken door, over en voorbij. Elk jaar worden er wel zeldzame soorten gemeld. De grote pieper bijvoorbeeld, of de Engelse gele kwikstaart. Jaarlijks overwinteren er grote groepen goudplevieren in en rond het Volgerland. Met soms een bijzonderheid als de Amerikaanse goudplevier er tussen. Dan zijn ook grote groepen ganzen aanwezig. Denk aan brandgans, kolgans, grauwe gans en natuurlijk de rotgans. Het houdt niet op: in de natte delen van het Volgerland zie je in de winter eenden als pijlstaart, bergeend, krakeend, wintertaling, topper, tafeleend, smient en slobeend. En scharrelen grote zilverreiger en kleine zilverreiger door de ondiepe delen van de kreek.

Vogels kijken in het Volgerland kan het hele jaar door. Ik vind zelf najaar, winter en voorjaar de beste perioden. In de zomer is dit deel van het eiland behoorlijk toeristisch. Je kunt dan natuurlijk wel heerlijk wandelen in het Volgerland.

Praktische informatie

Het Volgerland bereik je met de auto door in je TomTom in te toetsen: Groenedijk, Ouddorp. Parkeer je auto op het parkeerterrein en loop het Volgerland in. De wandelroute die is uitgezet is ongeveer 5 kilometer lang. Ben je op vakantie en verplaats je je op de fiets, koers dan aan op de vuurtoren.

Ontdek meer interessante vogelgebieden in de buurt van het Volgerland (en in Zuid-Holland), open dit overzicht.

Tips van visdief
Zakgids Vogels van Nederland en België er
Compact Gids Strand en kust
reisvogels trekvogels
kustvogels