Vogels kijken op Terschelling

Alom aangeprezen als ideaal vakantie-eiland: Terschelling. Natuurlijk, veel mensen gaan voor de stranden en de festivals. Maar elke vogelaar zal begrijpen dat Terschelling een vogelparadijs is. Aan de zuidkant ligt de uitgestrekte Waddenzee, het belangrijkste natuurgebied van Nederland. Aan de noordkant stroomt de Noordzee, een natuurgebied dat niet onderdoet voor de Waddenzee. En te midden van die zilte natuur een eiland met een gevarieerd landschap: duinen, meren, kwelders, naald- en loofbossen. En buitendijks natuurlijk de slikken en schorren. En in die natuur wemelt het van de vogels. Meest waddenvogels, maar tijdens de trek- en broedperiode ook ontzettend veel zangvogels.

Wie gaat vogels kijken op Terschelling wil weten wat de beste plekjes zijn op het eiland. Hieronder noem ik de belangrijkste vogelplekken op Terschelling met de vogelsoorten die je er kunt zien. 

De beste perioden om vogels te kijken op Terschelling

Allereerst nog iets over de beste perioden om te gaan vogels kijken op Terschelling. Zoals over het algemeen in Nederland zijn dat voorjaar en najaar. In beide perioden vindt de vogeltrek plaats. Naar zuid en noord. In het voorjaar arriveren vanaf maart de eerste broedvogels. De maanden maart tot en met mei laten die zich gelden. Voor het najaar geldt dat de maanden september tot en met november het beste zijn. Overigens kun je natuurlijk het hele jaar goed vogels kijken op Terschelling. Vroeg in de zomer immers begint de najaarstrek al. En in de winter verblijven er grote groepen wintergasten in de Waddenzee.

Overdag kun je ervoor kiezen om rond hoog water vogels te gaan kijken. Zoek dan een hoogwatervluchtplaats op. Vlak voor hoog water komen de zwermen steltlopers aanvliegen. Vlak na hoog water verlaten ze de locatie op zoek naar droogvallende slikken. Bij laag water zitten de vogels veel verder weg en geniet je van de vogels op de slikken. Neem in beide gevallen liefst een telescoop mee.

De beste plekken om te gaan vogels kijken op Terschelling

Kroonpolders. Het grootste duinmeer van Terschelling wordt omringd door duintoppen en lage vegetatie. Je kunt hier heerlijk vogels kijken. Watervogels én zangvogels. Denk aan watersnip, groenpootruiter, zwarte ruiter, tureluur, oeverloper, witgatje, waterral en dodaars. In het struweel en rietpartijen zijn volop zangvogels te zien. In het broedseizoen bijvoorbeeld de nachtegaal, bosrietzanger, sprinkhaanrietzanger, blauwborst, braamsluiper, grasmus, spotvogel en baardmannetje. Tijdens de najaarstrek kun je er ook leuke soorten zien. Denk aan bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart, rietzanger, braamsluiper, roodborsttapuit en kleine barmsijs. Roofvogels komen op al deze vogels ook af. Havik, buizerd, bruine kiekendief en in de winter blauwe kiekendief jagen er.

vogels kijken op terschelling duinen
Foto: Arjen van Trigt

Dellewal. Deze belangrijke hoogwatervluchtplaats in het zuidwesten van Terschelling moet je zeker bezoeken als je aantallen wilt scoren. Steltlopers als rosse grutto, goudplevier, tureluur, wulp, drieteenstrandloper en kanoet drommen hier te samen tijdens de vloed. Soms wordt er een zeldzaamheid gezien. Een grote pieper of een grauwe franjepoot. En in de winter is dit het jachtterrein voor het smelleken.  

Wad/kwelders bij Seerijp. Ook al zo’n fantastische hoogwatervluchtplaats. De steltlopers die ik hierboven al noemde bij Dellewal zie je ook hier, ook hier vaak in enorme aantallen. Ik noem bontbekplevier en bonte strandloper ook nog ter aanvulling. Weet je wat je hier ook kunt zien? Grote groepen lepelaars. En kleine zilverreigers. 

De polders ten zuiden van Formerum. Op Terschelling kun je ook genieten van weidevogels als grutto’s en kievit. Je vindt ze in de polders ten zuiden van Formerum. In de winter zijn deze polders het decor van duizenden ganzen, waaronder natuurlijk de fascinerende rotgans. 

vogels kijken op terschelling strand
Foto: Arjen van Trigt

Boschplaat. Dit is verreweg het meest afgelegen punt op Terschelling. Hier heeft de natuur de vrije hand. Er te komen is een ware uitdaging. Wandelen (of fietsen) over onverharde paden en een uitgestorven vlakte. Maar op die vlakte wemelt het van de vogels. Soms moet je er wel op letten en natuurlijk moet je altijd net op het juiste moment aanwezig zijn. Maar alleen al voor het landschap zou je de Boschplaat al bezoeken. Grote groepen steltlopers en allerlei steltlopers kom je hier tegen en in het voorjaar broeden er lepelaars. Op de Boschplaat kun je ook het befaamde vogelwachtershuisje bezoeken. Dit huisje is vrijwel permanent bezet door vogelaars die de omgeving een beetje in de gaten houden en de aanwezige vogels tellen. Breng een bezoek aan het huisje en laat je informeren door de aanwezige vogelaars. Heel leerzaam en interessant.

vogels kijken op terschelling arjen van trigt
Vogelaar in actie.

Alle andere gebieden. Terschelling is één groot vogeleiland. Er liggen nog tal van andere interessante gebieden die ik hier niet kan noemen. Om alle andere goede vogelgebieden te ontdekken, download hier de vogelkaart Terschelling die Vogelbescherming Nederland heeft ontwikkeld. Wil je weten welke vogels er de laatste tijd in deze gebieden zijn waargenomen, klik dan hier.

Met dank aan Arjen van Trigt voor het ter beschikking stellen van de foto’s.

Rotganzen en brandganzen.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Nederland?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?   

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)