Vogels kijken in Nationaal Park de Meinweg

In Midden-Limburg ligt voor Nederlandse begrippen een uniek natuurgebied: Nationaal park de Meinweg. Wat dit gebied zo uniek maakt zijn de terrassen. Er zijn dus flinke hoogteverschillen in de Meinweg. Het grootste hoogteverschil is 50 meter. Het landschap is zeer afwisselend. Bos, natte en droge heide en zure vennen vind je er, evenals snelstromende beken die hun natuurlijke loop nog hebben. De Meinweg ligt op de grens met Duitsland. Aan de andere kant van de grens is het een uitgestrekt bosgebied. Het deel op Nederlandse bodem staat bekend vanwege de grote variatie aan vogels, libellen, reptielen en amfibieën. In dit artikel ga ik vooral in op vogels kijken in de Meinweg, maar ik laat ook zien welke andere dieren je er kunt zien.

Welke vogels zie je in de Meinweg? Laten we beginnen met de meest bijzondere broedvogels. Volgens het naslagwerk Deel 3: Hoog Nederland Gebieden van de Habitatrichtlijn zou in de elzenbroeken in de Meinweg de houtsnip broeden. Ik heb dit even nagezocht en inderdaad, ik kom een groot aantal meldingen tegen van baltsende houtsnippen in de Meinweg. In het beekdal broeden daarnaast de ijsvogel en grote gele kwikstaart.

De droge bossen in de Meinweg bestaan voor het grootste deel uit naaldbos. Loofbos is in de minderheid. Oude eikenbossen vormen de oudste bossen in de Meinweg. Hier broeden zwarte specht, kleine bonte specht, fluiter, vuurgoudhaan en appelvink. Op de droge heide maak je kans op nachtzwaluw, roodborsttapuit, boomleeuwerik en geelgors. De vennen trekken weer heel andere soorten aan. Denk aan moerasvogels als dodaars, waterral, blauwborst en de sprinkhaanrietzanger.

Andere vogels die je in de Meinweg kunt tegenkomen zijn roofvogels als visarend (trekperioden), bruine kiekendief (natte delen), blauwe kiekendief (winter), buizerd, wespendief, havik, sperwer, boomvalk, slechtvalk en torenvalk. In de bossen kun je vrijwel alle spechten die in Nederland voorkomen zien en horen. Dus ook de grote bonte specht, middelste bonte specht en groene specht. In de loofbossen hoor je in het late voorjaar de wielewaal. Zwarte mees, kuifmees, goudvink, goudvink, kruisbek, matkop, boomkruiper, boomklever, tuinfluiter en grauwe vliegenvanger zie je in de bossen of de randen ervan. Veldleeuwerik, raaf, paapje, grauwe klauwier zijn vogels van de open en halfopen delen in de Meinweg. En dan moet ik nog noemen witgatje, kleine karekiet, rietgors, boompieper, bonte vliegenvanger, spotvogel, bosuil, ransuil, koekoek, gekraagde roodstaart en zwartkop. In de winter maak je kans op soorten als keep, sijs, barmsijs, kraanvogel (overvliegend), grote zilverreiger en klapekster. Ik zag dat er ook behoorlijke groepen toendrarietganzen en kolganzen overwinteren in de Meinweg.

De heide van Meinweg staat ook bekend vanwege de reptielen die er voorkomen. De adder, gladde slang, hazelworm, zandhagedis en levendbarende hagedis leven er. Heikikker, poelkikker, alpenwatersalamander, vinpootsalamander en in de omgeving kamsalamander en kleine watersalamander komen er voor. En natuurlijk ook nog even de zoogdieren, voor het geval je vroeg uit de veren bent: vos, ree, das, wild zwijn, rode eekhoorn en haas zwerven door de Meinweg. Van de dagvlinders noem ik eikenpage, boswitje, kleine ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder en geelsprietdikkopje.

Vogels kijken in de Meinweg levert het hele jaar door een gevarieerd aantal vogelsoorten op. Tegelijkertijd geniet je van een bijzonder en uniek natuurgebied. Ben je in de buurt, bijvoorbeeld tijdens een vakantie of een lang weekend, dan zeker even over de Meinweg wandelen of fietsen.

Praktische informatie

Nationaal Park de Meinweg bereik je door in de TomTom in te toetsen: Meinweg 2, Herkenbosch. Hier bevindt zich ook het bezoekerscentrum waar je meer gedetailleerde informatie kunt verkrijgen over wandel- en fietsroutes.

Ook de website van de Meinweg kun je wandel- en fietsroutes bekijken. Klik hier.

En ben je op zoek naar andere vogelgebieden in Limburg? Bekijk dan mijn overzicht dat ik zeker nog verder zal uitbreiden de komende tijd.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Limburg?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?    

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!