Vogels kijken in de Jezuïtenwaai

Ten zuidoosten van Arnhem ligt het stroomgebied van de Oude Rijn. En daar waar ooit de dijk doorbrak, vormde zich een aantal plassen. En die vormen te samen met rietland, struweel, een stuk Oude Rijn en slikranden nu de Jezuïtenwaai. De Jezuïtenwaai heeft een grote faam onder vogelaars uit de regio. En dat krijgt een natuurgebied niet voor niets. Er komen simpelweg heel veel soorten voor. En het mooie is: een deel van de Jezuïtenwaai is toegankelijk.

Wie vogels wil kijken in de Jezuïtenwaai kan er op elk moment van het jaar terecht. Zelfs in de zomer valt er veel te zien. Het zijn natuurlijk vooral waterminnende vogels die je er ziet. Aan welke soorten moet je zoal denken? In de allereerste plaats aan waadvogels als lepelaar, ooievaar, grote zilverreiger en kleine zilverreiger. De roerdomp is een stuk schuwer, die broedt in de rietpartijen. De grootste rijkdom zit hem in de steltlopers. Wat een weelde! Afhankelijk van het seizoen zie je er soorten als oeverloper, watersnip, groenpootruiter, bosruiter, witgatje, grutto, scholekster, kievit, kemphaan, tureluur, bonte strandloper, kluut en bontbekplevier. In het voorjaar wemelt het er van de zangvogels als baardmannetje, blauwborst, grasmus, graspieper, veldleeuwerik, kneu, rietgors, bosrietzanger, snor kleine karekiet, rietzanger, gele kwikstaart, putter, zanglijster, zwartkop, braamsluiper, koekoek, nachtegaal en tuinfluiter. Ik kwam op internet zelfs een aantal meldingen van de grote karekiet tegen. Zingend en baltsend. Hij broedt dus is dit gebied.

Tijdens de voorjaarstrek wordt de beflijster gemeld, evenals paapje en roodborsttapuit. De ijsvogel jaagt vanaf de oevers. De zwarte stern en visdiefje kun je in het voorjaar bewonderden. En dan heb ik nog niet gesproken over de eenden. In de winter overwinteren nonnetje en grote zaagbek in de Jezuïtenwaai. Daarnaast zie je er soorten als wintertaling, zomertaling, pijlstaart, slobeend, bergeend, krakeend, tafeleend, dodaars en fuut. In de winter maak je verder kans op grote groepen kolgans, grauwe gans en smient. Soms foerageert een aantal kleine zwanen in de het gebied.

Wil je roofvogels zien, dan is de Jezuïtenwaai ook een goede locatie. Tijdens de trekperioden in voor- en najaar kun je de visarend hier zien jagen. De slechtvalk broedt in een van de hoogspanningsmasten. De boomvalk jaagt op vogels en libellen. En dan hebben we nog havik, sperwer, buizerd, wespendief en torenvalk die zich regelmatig in het natuurgebied vertonen. Een enkele keer worden zwarte wouw en zeearend gemeld. De bruine kiekendief broedt in de Jezuïtenwaai.

Wees ook alert op zeldzame vogels. De steltkluut verbleef in 2016 in de Jezuïtenwaai. Ik zie op waarneming.nl de pontische meeuw, geelpootmeew, ross’ gans en natuurlijk de eerder genoemde grote karekiet vermeld staan in 2017.

Ik geloof dat ik niet veel meer hoef te noemen. De Jezuïtenwaai is simpelweg een topgebied voor vogelaar. Neem verrekijker en telescoop mee en geniet van de vogels van het rivierenlandschap!

Veel plezier met vogels kijken in de Jezuïtenwaai!

Praktische informatie in de Jezuïtenwaai

De Jezuïtenwaai bereik je door in je TomTom in te toetsen: Schraleweidsestraat, Groessen. Je kunt hier de route via Google Maps bekijken.

Over de Leuvensedijk is een fietspad aangelegd. Je kunt vanaf dit verharde pad de Jezuïtenwaai  prima overzien. Neem verrekijker en liefst ook je telescoop mee.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Nederland?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?   

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)