Vogels kijken in de Willeskop

Toen ik Natuurontwikkelingsgebied Willeskop op de grens van de Lopikerwaard inliep, stond ik versteld van het enorme aantal smienten dat op de waterplas dreef. Het gefluit was niet van de lucht. Even daarvoor had ik een kleine mantelmeeuw gefilmd, plus een grote zilverreiger, wat putters, een vink en een aalscholver. Ga je vogels kijken in de Willeskop dan kun je er dus grote aantallen vogels verwachten, zeker in najaar, winter en voorjaar. In dit artikel leg ik je uit welke vogels je kunt zien als je gaat vogels kijken in de Willeskop.

Vogels kijken in de Willeskop

Veel eenden en ganzen kun je zien in de Willeskop. Niet vreemd, want het gebied is optimaal ingericht voor watervogels. Hier is tijdens de ruilverkaveling namelijk een flink stuk grond afgegraven en omgevormd tot waterplas en moerasgebied. Eenden als krakeend, smient, slobeend, wilde eend, wintertaling, zomertaling, kuifeend, bergeend en pijlstaart kun je hier dus zeker zien. Evenals fuut en aalscholver. Wel afhankelijk van het jaargetijde natuurlijk. De maanden maart en april zijn denk ik de beste maanden om eenden te gaan kijken. Dan zie je er ook ganzen en zwanen als knobbelzwaan, grauwe gans, kolgans, brandgans en Canadese gans. In maart arriveren de eerste groepen grutto’s. Tureluur, watersnip, bonte strandloper, groenpootruiter, bosruiter, oeverloper, kleine plevier, regenwulp, kluut, scholekster, kemphaan, kievit, Temmincks strandloper, witgatje, en wulp laten zich er zien. Ook hier geldt weer: afhankelijk van het seizoen. Sommige soorten zie je er alleen op doortrek, bijvoorbeeld de bosruiter en de regenwulp.

Grote waadvogels als blauwe reiger, purperreiger, ooievaar, roerdomp en lepelaar foerageren er. Roofvogels als bruine kiekendief, blauwe kiekendief, torenvalk, slechtvalk, buizerd en zelfs af en toe de zeearend jagen in het gebied. Laat ik ook niet vergeten visdief en zwarte stern te noemen, evenals het feit dat je hier vrijwel alle soorten meeuwen die in Nederland voorkomen kunt zien, inclusief soms de dwergmeeuw.

En dan de zangvogels. Het is echt geweldig om in het voorjaar te gaan vogels kijken in de Willeskop. Blauwborst, sprinkhaanrietzanger, rietzanger, tjiftjaf, fitis, grasmus, tuinfluiter, zwartkop, putter, kneu, winterkoning, rietgors, graspieper, tapuit (doortrek), paapje (doortrek), gele kwikstaart, boomkruiper en veldleeuwerik laten zich zien en horen.

Tijdens mijn bezoek filmde ik een grote zilverreiger die je in dit filmpje tegenkomt:

Praktische informatie

Bij de ingang van Natuurontwikkelingsgebied Willeskop bevindt zich een parkeerplaats. Je komt daar door te navigeren naar de Damweg tussen Oudewater en Polsbroekerdam.

Natuurontwikkelingsgebied Willeskop is een echt veengebied. De grond veert onder je voeten. Tijdens natte perioden moet je echt waterdicht schoeisel aantrekken. Liefst laarzen.

Door het natuurgebied is een wandelroute van 7,5 kilometer uitgestippeld. Je passeert alle biotopen in het gebied (waterplas, moeras, broekbos en weiland). De wandelroute is duidelijk aangegeven.

Bekijk ook mijn uitgebreide overzicht van vogelgebieden in Zuid-Holland.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)