Vogels kijken in de Donkse Laagten
Natuurgebied de Donkse Laagten is een schitterend natuurgebied in het hart van de Alblasserwaard. Je kunt er heerlijk wandelen en fietsen. En vogels kijken kun je er ieder seizoen. De Donkse Laagten is een gebied dat in twee delen, Kortenbroek en Langenbroek, wordt gescheiden door een eeuwenoude boezem. Het gebied kenmerkt zich door landschappelijke en cultuurhistorische aspecten, als molens, boerderijen, houtkaden, een eendenkooi en natuurlijk De Donk, een bebouwd zandduin. Door en om het gebied ligt een wandelroute die je kilometers lang door het gebied voert. Geef je de voorkeur aan varen, dan kan dat ook. Laat je kano of roeiboot bij een van de parkeerplaatsen te water en varen maar!

De Donkse Laagten is een zeer waardevol poldergebied waar weidevogels, ganzen en zeldzame blauwgraslanden voorkomen. Vanwege de hoge aantallen overwinterende ganzen en het voorkomen van blauwgraslanden is het gebied zelfs aangewezen als Natura 2000 gebied. Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard meldt maandelijks zeldzame waarnemingen in het gebied zoals de velduil, zeearend, morinelplevier en grauwe kiekendief. Dit jaar heb ik er de volgende vogels waargenomen: zomertaling, wintertaling, slobeend, blauwborst, purperreiger, rietzanger, kemphaan, tureluur, ooievaar, kleine karekiet, rietgors, regenwulp. buizerd, groenling, fitis, tjiftjaf, grutto, kievit, witte kwikstaart, zwarte kraai, fuut, kuifeend, meerkoet, bosrietzanger, torenvalk, smient, kolgans, brandgans, grote zilverreiger, blauwe reiger, visdief, bergeend, scholekster, putter, vink, kneu. Een impressie van mijn waarnemingen dit voorjaar zie je in de video hieronder.

Praktische informatie

Natuurgebied de Donkse Laagten kun je van alle kanten bekijken. Ik noem de volgende punten:

De Zijdeweg, een doodlopend zijweggetje van de N481. Dit is het startpunt van de wandelroute door de Donkse Laagten. Je kunt zowel ten zuiden als ten noorden van de boezem wandelen. Je kijkt uit over de weilanden en treft er vogels als purperreiger, rietzanger, blauwborst, regenwulp, grutto, kemphaan, kolgans, wintertaling en zomertaling. Vergeet trouwens niet om bij het startpunt stil te staan bij de struiken. Hier wemelt het van de zangvogels.

De Donkseweg, een doodlopende weg met aan het eind ‘De Donk’.  Dit is feitelijk de andere kant van het natuurgebied, ook hier bevindt zich het startpunt van wandelroutes.

De Geerweg, een zijweg van de N481. Langs de hele Geerweg kun je vanuit de auto de Donkse Laagten bekijken. Ideaal dus voor minder validen.

In de Donkse Laagten is het op een aantal plaatsen toegestaan wild te kamperen.

top 10 de allerlaatste

Route & parkeren

Het is eigenlijk heel simpel: stel de TomTom in op een van de hierboven genoemde weggetjes en je komt automatisch uit bij het natuurgebied.

Bezoek in de buurt ook…

Vogelgebied Kinderdijk.
Vogelgebied Alblasserwaard.

 

Tips van visdief
de grutto
de terugkeer van de ijsvogel
de nieuwe wildernis ijsvogel
alle vogels van europa
holland ijsvogel